panoramica

  • Presentació

    Som un despatx jove que neix l’any 2007 coincidint amb un canvi de tendència en el mon de la construcció. El moment de crisi que es viu, permet un inici del nostre camí professional de forma esglaonada i afrontant els projectes amb el temps i l’estudi que es mereixen, aconseguint canviar la tendència d’èpoques anteriors, on no es valorava els projectes amb el temps necessari que requerien. Som optimistes i intentem transformar l’època de crisi actual en un temps d’oportunitats. Encara que sabem que l’experiència és un grau, la nostra joventut ens omple de ganes i d’esforç per afrontar qualsevol tipus de repte que se’ns plantegi. Sabem que tenim la solució.

  • Arquitectura

    La nostra arquitectura neix de la fusió entre els nostres valors, i de l’estreta relació que establim amb el client. És per això que la prioritat no serà buscar una marca personal del nostre estudi sinó el correcte engranatge entre totes les parts que participen en el procés de projecte. El nostre esperit inquiet ens impulsa a estar en una continua formació acadèmica per poder dotar als nostres projectes dels últims avenços en el món de la construcció i de les tendències. L’arquitectura que fem prové d’un estudi exhaustiu de tots els factors que definiran l’edifici que es projectarà, com l’emplaçament, l’orientació, la funcionalitat, i l’economia. En l’actualitat afegim dos nous factors ja que sabem que l’eficiència energètica dels edificis i la optimització dels costos en la construcció són rellevants dins de la nostra societat. Col·laborem amb professionals de la zona que ens permeten abraçar tots els punts de vista de la construcció actual cada dia més complexa i més amplia.

  • Evolució

    L’any 2007 Xavier Esparó Enrique es llicencia com Arquitecte Superior a l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de Barcelona, després de cinc anys combinant l’experiència professional en diferents despatxos del Penedès i Baix Llobregat, i la carrera d’arquitectura a la universitat. A partir d’aquest moment és quan s’afronten els primers projectes tant en solitari com en col·laboració amb altres professionals de la zona. Es resolen projectes privats d’edificació com són varis Habitatges Unifamiliars, Edificis d’Oficines i Establiments Comercials, i alguns projectes lligats a l’urbanisme. També es participa en diversos concursos d’obra pública lligats a la Comarca obtenint bons resultats. Un cop finalitzades les primeres obres i després d’un gran esforç s’estableix el despatx de Xavier Esparó arquitecte a Sant Sadurní d’Anoia des d’on es realitzen els nostres projectes, i posteriorment el despatx s'amplia a Sant Andreu de la Barca.