Planejament urbanístic i gestió
PLANS D’ORDENACIÓ URBANISTICA MUNICIPAL
  • Modificacions puntuals de plantejament general
  • POUM’S
 
PLANEJAMENT DERIVAT
  • Plans parcials
  • Plans millora urbana
  • Plans especials
  GESTIÓ URBANÍSTICA
  • Projectes de reparcel·lació
  ESTUDIS URBANÍSTICS CATÀLEG DE PATRIMONI VALORACIONS I TAXACIONS