Video Avantprojecte:


Encàrrrec:

Pavelló a les Caves Joan Sardà
Arquitecte:
Xavier Esparó Enrique
Emplaçament:
Castellví de la Marca
Projecte:

El projecte planteja la construcció d’un pavelló per a la celebració de banquets nupcials i esdeveniments lligats a l’enoturisme a les caves Joan Sardà, situada a Castellví de la Marca, comarca de l’Alt Penedès. Actualment ja es realitzen actes d’aquets tipus a l’edificació principal de la finca, però no existeix cap saló a nivell de carrer i cobert. Cal destacar els extensos jardins de la finca on es realitzen celebracions a l’aire lliure en un perfecte entorn.

La nova edificació es situarà en una zona ja urbanitzada. Aquesta zona conté una piscina i una plaça a l’aire lliure acabada amb formigó imprés. La voluntat de la propietat és realitzar tres construccions consitents en una gran sala, un office i uns serveis. Aquest intervenció es realitzarà per fases i en aquesta primera fase es desenvoluparà la gran sala de 365 m² però únicament com a porxo, i el office de 95 m² tancat en la part posterior de la sala. Aquestes construccions s’adaptaran a les formes existents a la plaça, que ja conté fonamentació degut a un antic projecte.

En aquesta primera fase l’estructura la sala porxada es recolza en part sobre una estructura ja existent de pilars d’acer, i per tant el ritme d’aquesta es desenvoluparà en funció d’aquesta estructura ja plantejada. Per tal de resoldre estructuralment el cobert, es planteja una estructura d’encavallades d’acer que ens permetran tenir una planta lliure de pilars, mentre la coberta es resoldrà amb una solució constructiva consistent en una coberta lleugera de panells sandwich. Aquestes encavallades s’assentaran per una part, sobre els pilars existents ja esmenats, i d’altres de nova construcció.

El material emprat per donar acabat de façana al porxo és una planxa rígida d’alumini de color negre que fa desaparèixer l’impacte de l’estructura. Com positivament la coberta es tracta com un barret que no arriba a tocar les parets existents, creant una tarja de vidre que permetrà la ventilació creuada.

El segon volum objecte del projecte és la construcció d’un espai destinat a office. Aquest es situa de forma adjacent al cobert, i es conforma mitjançant estructura de pòrtics d’acer i tancament de bloc de formigó. La coberta, es conforma mitjançant panells sandwich similars al porxo principal.

IMATGES OBRA

Si vols veure les imatges de l’obra, fes clic aquí.

VIDEO PROMOCIONAL CAL BLAY – OBRA ACABADA 

IMATGES RESULTAT